Recerca


Línies de recerca


Bibliografia sobre ecdòtica i crítica filològica

(a cura de Joan R. Veny-Mesquida)


1.1. Síntesis de conjunt

Merci, Paolo, Critica del testo, dins Gabriele Scaramuzza (ed.), Letteratura. Enciclopedia Feltrinelli Fischer, Milà, Feltrinell, 1976, p. 92-115

Contini, Gianfranvo, Filología, dins Enciclopedia del Novecento, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1977, vol. II, p. 954-972; repr. dins Breviario di ecdotica, Torí, Einaudi, 19902 [Milà‑Nàpols, Ricciardi, 19861], p. 3-66

Marichal, R., La critique des textes, dins Encyclopédie de la Pléiade. L'Histoire et ses méthodes, Paris, Gallimard, 1961, p. 1247-1366

Segre, Cesare, Testo, dins Enciclopedia, Torino, Einaudi, 1981, vol.XIV, p. 269-291

Ruiz, E., Crítica textual. Edición de textos, dins José María Díez Borque (ed.), Métodos de estudio de la obra literaria, Madrid, Taurus Ediciones, 1985, p. 67‑120

Kenney, E. J., Textual criticism, dins Encyclopaedia Britannica, Macropaedia, 1992, vol. XX, p. 614‑620 (http://www.britannica.com/)


1.2. Antologies de textos crítics

Stussi, Alfredo (cur.), La Critica del testo, Bologna, Il Mulino, 1985

Stoppelli, P. (ed.), Filología dei testi a stampa, Bologna, il Mulino, 1987

Stussi, Alfredo (cur.), Fondamenti di critica testuale, Bologna, il Mulino, 19982.1. «Manuals» clàssics

Avalle, D'Arco Silvio, Principî di critica testuale, Roma-Pàdua, Antenore, 19782 [1972];  reimp. 2002

Barbi, Michele, La nuova filologia e l'edizione dei nostri scrittori: da Dante al Manzoni, Florència, Sansoni, 1938;  Florència, Le Lettere, 19942

Bédier, Joseph, «La tradition manuscrite du Lai de l'ombre. Reflexions sur l'art d'éditer les anciens textes», Romania LIV (1928), p. 161-196 i 321-356; Paris, Champion, 19722 [1929]

Brambilla Ageno, Franca, L'edizione critica dei testi volgari, Padova, Antenore, 19842 [1975]

Dain, Alphonse, Les manuscrits, París, Les Belles-Letres, 19753 [19491, 19642]

Dearing, Vinton A., A Manual of Textual Analysis, Berkley - Los Angeles, California University Press, 1959

Gaskell, Philip, A New introduction to bibliography, Oxford, Clarendon Press, 1972; trad. cast. Nueva introducción a la bibliografía material, Gijón, Trea, 1999

Greg, W. W., Calculus of Variants. An Essay on Textual Criticism, Oxford, Clarendon press, 1927

Laufer, Roger, Introduction a la textologie, Paris, Larousse, 1972

Maas, Paul, Textkritik, Leipzig, Teubner, 19604 [1927]; trad. it. Critica del testo, Firenze, Le Monnier, 1952 i angl. Textual Criticism, Oxford, Clarendom Press, 1958

McKerrow, Ronald B., An introduction to bibliography for literary students, Oxford, Clarendon Press, 1928; reimp. a New Castle, Oak Knoll Press, 1994; trad. cast. Introducción a la bibliografía material, Madrid, Arco Libros, 1998

Pasquali, Giorgio, Storia della tradizione e critica del testo, Florència, Le Lettere, 19885 [Florència, Le Monnier, 19341, 19522, 19643; Milà, Mondadori, 19744]

Quentin, dom Henry, Essais de critique textuelle (Ecdotique), Paris, Picard, 1926

Roncaglia, Aurelio, Principî e applicazioni di critica testuale, Roma, Bulzoni, 1975

Timpanaro, Sebastiano, «La genesi del “metodo de Lachmann”», Studi italiani di filologia classica, XXXI, 2 (1960), p. 183-228 i XXXII, 1 (1960), p. 39-63; ed. en volum a Florència, Le Monnier, 19631; Pàdua, Liviana, 19812, 19903

amunt
2.2. Manuals, reculls miscel·alanis i articles generals

Azevedo Filho, L. A. de, Iniciação em crítica textual, Rio de Janeiro - São Paulo, Presença - Edusp, 1987

Biasi, Pîerre-Marc de, La génétique des textes, París, Natan, 2003

Blecua, Alberto, Manual de crítica textual, Madrid, Castalaia, 1983

Contini, Gianfranco, Varianti e altra lingüística, Torino, Einaudi, 19822 [1970]

Contini, Gianfranco, Breviario di ecdotica, Torí, Einaudi, 1992

Falconer, Graham, «Genetic criticism», Comparative Literature, vol. 45, núm. 1 (hivern 1993), p. 1-21

Grésillon, Almuth, Éléments de critique génétique. Lire les manuscrits modernes, Paris, PUF, 1994

Martínez-Gil, Víctor (coord.), L'edició de textos: història i mètode, Barcelona, UOC, 2001

Martínes, Vicent, L'edició filològica de textos, València, Universitat, 1999

Pujol, Josep Maria, & Joan Solà, Ortotipografia. Manual de l'autor, l'autoeditor i el dissenyador gràfic, Barcelona, Columna, 19951, 19952

Salles, C. A., Crítica genética: uma introdução; fundamentos dos estudos genéticos sobre os manuscritos literários, São Paulo, EDUC, 1992

Segre, Cesare, La genesi del testo: critica delle varianti e critica genetica, dins Maria de las Nieves Muñiz & Francisco Amella (cur.), La costruzione del testo in italiano. Sistemi costruttivi e Testi costruiti, Atti del Seminario Internazionale di Barcellona (24-29 aprile 1995), Barcelona B Firenze, Universitat de Barcelona B Franco Cesati Editore, 1996, p. 11-21; trad. fr. «Critique des variantes et critique génétique», Génésis, 7 (1995), p. 29-45

Stussi, Alfredo, Introduzione agli studi di filologia italiana, Bologna, Il Mulino, 20025, 19943 [= Avviamento agli studi di filologia italiana, 19831 i Nuovo avviamento agli studi di filologia italiana, 19882]

Stussi, Alfredo, Fondamenti di critica testuale, Bologna, Il Mulino, 1998

Stussi, Alfredo, Breve avviamento alla filologia italiana, Bologna, Il Mulino, 2002


amunt
3. Aspectes concrets

Aramon i Serra, Ramon, Les edicions de textos catalans medievals, dins A. Badia & altres (ed.), Actas del VII Congreso Internacional de Lingüística Románica (Barcelona, 7-10 abril 1953), Barcelona, Abadia de Sant Cugat del Vallès, 1955, vol. II, p. 197-266; repr. a Estudis de llengua i literatura, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1997, p. 433-504

Bellemin-Noël, Jean, Le texte et l'avant-text, Paris, Larousse, 1972

Blecua, José Manuel, Sobre el rigor poético en España, Discurso leído el día 14 de diciembre de 1969 en la recepción pública de del Dr. D. José Manuel Blecua, Barcelona, RABLB, 1969; recollit a Sobre el rigor poético en España y otros ensayos, Barcelona, Ariel, 1977, p. 9-44

Martínez-Gil, Víctor, «Algunes consideracions sobre l'edició de textos prefabrians», Els Marges, núm. 50 (1994), p. 41-63

Martínez-Gil, Víctor, «Correctors i escriptors en la literatura catalana: el concepte de coautoria lingüística», Llengua & Literatura, núm. 8 (1997), p. 189-218

Vallverdú, Francesc, L'escriptor català i el problema de la llengua, Barcelona, Edicions 62 («Llibres a l'abast» 59), 1968

Veny-Mesquida, Joan R., «La revisió de la pròpia obra en els escriptors contemporanis: notes per a una tipologia de motius», Estudis Romànics, vol. XXVI (2004), p. 155-181


amunt
4. Ecdòtica

Josep Carner

Coll, Jaume, Introducció a Josep Carner, Poesia, text de l'edició de 1957 revisat i establert per Jaume Coll, Barcelona, Quaderns Crema, 1992, p. xxiii-lvi


Salvador Espriu

Delor, Rosa, «L'edició crítica de les obres completes», L'Avenç, núm  283 (setembre 2003), p. 49-52


J. V. Foix

Vallcorba, Jaume, «De l'edició crítica de la seva poesia», Cultura, núm. 52 (gener 1994),  p. 38-40

Veny-Mesquida, Joan R., «Sobre l'edició crítica de textos contemporanis: a propòsit dels textos del *Diari 1918+ de J. V. Foix publicats a Quaderns Crema», Els Marges, núm. 67 (octubre 2000), p. 75-108 i «Encara sobre els textos de J. V. Foix publicats a Quaderns Crema», Els Marges, núm. 69 (gener 2002), p. 96-111


Eugeni d'Ors

Murgades, Josep, «Al voltant de l'edició de l'obra catalana d'Eugeni d'Ors», Serra d'Or, núm. 340 (febrer 1988), p. 56-58 [136-138]


Josep Pla

Gustà, Marina, «Problemes textuals de l'obra de Josep Pla», Revista de Catalunya, núm. 87 (juliol-agost 1994), p. 121-135

Martínez-Gil, Víctor, «Sobre l'edició crítica de l'obra planiana», Serra d'Or, núm. 456 (desembre 1997), p. 75-76 [939-940]


Josep Maria de Sagarra

Garolera, Narcís, «L'Obra Completa de Josep M. de Sagarra: característiques i criteris d'una nova edició», Serra d'Or, núm. 431 (novembre 1995), p. 38-39


Màrius Torres

Torres, Màrius, Poesies i altres escrits, a cura de Margarida Prats, Barcelona, Edicions 62 B Empúries, 19982 [Edicions 62, 19931]

Folch, Núria, «Sobre l'edició “canònica” de la poesia de Màrius Torres», Serra d'Or, núms. 411 i 412 (març i abril 1994), p. 43-45 i 43-45

Prats i Ripoll, Margarida, «Sobre els “despistaments fàcils i fatals” de Poesies i altres escrits de Màrius Torres», Serra d'Or, núm. 415-416 (juliol-agost 1994), p. 75-78


Jacint Verdaguer

Farrés, Pere, Joaquim Molas & Ramon Pinyol i Torrens, «Per a una edició crítica de les obres completes de Jacint Verdaguer», dins Actes del Col·loqui sobre Verdaguer, abril de 1986, Segona part, Vic, Eumo B Ajuntament de Barcelona, 1988. p. 189-203

Pinyol i Torrens, Ramon, «Vers l'edició crítica de l'obra completa de Verdaguer», Serra d'Or, núm. 344 (juny 1988), p. 57-58


amunt
5. Estudis variantístics

Jaume Bofill i Mates

Badia i Margarit, Antoni Maria, «“El pla de la calma” de La muntanya d'ametistes, entre la versió original (1908) i la revisió del 1933», dins Homenatge a Antoni Comas, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1985, p. 27-38

Badia i Margarit, Antoni Maria, «Les dues “Muntanyes d'ametistes” 1908-1933)», Catalan Review III, núm. 1 (juliol 1989), p. 33-58


Josep Carner

Ballart, Pere, «Dues versions, un sol estil: el poema “Bèlgica”», dins Jaume Subirana (ed.), Carneriana. Josep Carner, vint-i-cinc anys després, Barcelona, Proa, 1995, p. 35-48

Coll, Jaume, & Salvador Oliva, «Crítica de les variants d'un poema de Carner», Reduccions, núm. 29-30 (1986), p. 84-106

Coll, Jaume, «Josep Carner's Poesia: Aspects of the internal history of the text», Catalan Review, vol. VI, núm. 1-2 [Studies on Josep Carner] (1992), p. 191-223

Ferraté, Joan, «Poesia, de Josep Carner: Ressenya i vindicació», Els Marges, núm. 8 (setembre 1976), p. 15-32; recollit dins Papers sobre Josep Carner, Barcelona, Empúries, 1994, p. 47-72

Garcés, Tomàs, «El rigor poètic de Josep Carner», dins Sobre Salvat-Papasseit i altres escrits, Barcelona, Selecta, 1972, p. 185-208

Ortín, Marcel, «Sobre el progrés poètic de Josep Carner: anàlisi d'algunes variants de Els fruits saborosos», Reduccions, núm. 29-30 (1986), p. 107-135


Joan Maragall

Maragall, Joan, Nausica, text establert sobre el manuscrit de l'autor amb taula de variants i de les diverses redaccions per Carles Riba [Universitat de Barcelona, tesi doctoral, 1938]; ed. a cura d'Enric Sullà, Barcelona, Ariel, 1983

Maragall, Joan, Poesia, ed. crítica a cura de Glòria Casals, Barcelona, La Magrana, 1998

Cardona, Osvald, «Elaboració» dins Íd., Art poètica de Maragall, Barcelona, Selecta, 1971, p. 99-112

Valentí, Eduard, «La gènesi del “Cant espiritual” de Maragall», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XXIX (1961-1962), p. 81-117; recollit a Els clàssics i la literatura catalana, Barcelona, Curial, 1973, p. 188-240.


Josep Pla

Molas, Joaquim, «Notes sobre el Quadern gris, de Josep Pla», dins Miscel·lània Sanchis Guarner, I, València, Universitat de València, 1984, p. 225-232; reproduït dins Obra crítica / 1, Barcelona, Edicions 62, 1995, p. 367-386


Ramon Vinyes

Camps, Assumpta, «Peter's Bar, de Ramon Vinyes (per un estudi crític de les variants)» dins Miscel·lània Joan Fuster, VIII, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1994, p. 323-332


amunt
© 2006 Càtedra Màrius Torres  |  Fet amb Xhtml i Css  |  Avís legal