Avís legal


Liminars

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, els sons, els vídeos, les bases de dades, els codis i qualsevol altre material, són propietat de la Càtedra Màrius Torres, d’algun organisme vinculat a aquesta, o de tercers que han autoritzat l’ús d’aquests continguts a la Càtedra o a alguna de les entitats vinculades.

Tot aquest material està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte als següents compromisos.

Compromisos de l'usuari

1. Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb l'autorització expressa i per escrit de la Càtedra Màrius Torres. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.

2. Càtedra Màrius Torres és una marca legalment registrada. Queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció d’aquesta sense l’autorització prèvia i per escrit de la Càtedra. Resten protegits en els mateixos termes els drets de propietat industrial referits als serveis i productes de la Càtedra Màrius Torres i dels ens de gestió vinculats a ella que apareguin en el web o sobre els quals se n’hi doni informació.

3. L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de la Càtedra Màrius Torres o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. La Càtedra Màrius Torres no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s’estableixin per a determinats documents i aplicatius.

4. L’usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza la Càtedra Màrius Torres a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

5. L’usuari del web que facilita dades de caràcter personal a la Càtedra Màrius Torres resta assabentat que podrà exercir davant la mateixa Càtedra els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol·licitud, acompanyada de la fotocòpia del seu D.N.I., a la Càtedra Màrius Torres, Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 - Lleida.

6. Quan sigui necessària la utilització d'una contrasenya o nom d'usuari per a accedir a algun servei contingut en aquestes pàgines web, l'usuari s'obliga a mantenir-la en secret i a fer-ne un ús diligent. En cas de pèrdua o utilització negligent de la contrasenya, l'usuari respondrà de la utilització que n'hagin pogut fer terceres persones.

Compromisos de la CMT

7. La Càtedra Màrius Torres donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

8. D’acord amb el que estableix la LOPD, s’informa als usuaris del web que les dades de navegació de l’usuari no seran controlades per galetes (cookies).

9. La Càtedra Màrius Torres adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris.

10. La Càtedra Màrius Torres avisa del context legal de l'ús dels continguts d'aquest lloc a través de la següent Declaració de drets d'autor:

© dels textos: els autors o els seus hereus; de les edicions originals: les editorials o les discogràfiques; de les imatges o els enregistraments digitalitzats: l'Aula Màrius Torres. A banda de l’ús exclusivament personal, qualsevol altra utilització dels documents digitals exposats en aquesta biblioteca virtual està prohibida. La llei de drets d’autor prohibeix explícitament la reproducció total o parcial d’una obra sense autorització dels autors o els dipositaris dels seus drets. És per això que les imatges d’aquesta pàgina no es poden descarregar ni guardar. Qualsevol persona o institució que en vulgui més informació pot posar-se en contacte amb els autors o els seus hereus.

Altres disposicions

11. La Càtedra Màrius Torres no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a la Càtedra Màrius Torres, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Societat.

12. La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l’edició dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

13. La Càtedra Màrius Torres no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes.

14. La Càtedra Màrius Torres no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

15. La Càtedra Màrius Torres es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

Disposició final

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya: en aquest cas, els jutjats de Lleida són considerats els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

© 2006 Càtedra Màrius Torres  |  Fet amb Xhtml i Css  |  Avís legal